Obsługa podmiotów gospodarczych

Strona główna » Specjalizacje » Obsługa podmiotów gospodarczych

Jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii jest doradztwo prawne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarówno tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, jak i spółek prawa handlowego i innych podmiotów prawa.

W ramach pomocy prawnej z zakresu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych Kancelaria zapewnia:

 • bieżącą obsługę korporacyjną m. in. w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań wspólników, obrad zarządów i rad nadzorczych spółek, spraw rejestrowych, zmian umów i statutów spółek, zbywania udziałów, akcji, podwyższania, obniżania kapitału zakładowego, umarzania udziałów, akcji i wielu innych sprawa przypisanych do specyfiki działalności w określonej formie prawnej,
 • tworzenie i opiniowanie umów handlowych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą,
 • sporządzanie informacji prawnych oraz opinii w zakresie stosowania przepisów prawa i zmian w tych przepisach,
 • bieżące udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa,
 • windykację należności od dłużników Klienta, dochodzenie należności w stosownych postępowaniach sądowych,
 • prowadzenie w imieniu Klienta postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych wobec dłużników Klienta, którzy pomimo prawomocnego orzeczenia sądu nadal uchylają się od spłaty należności,
 • reprezentację Klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organami administracji podatkowej, Sądem Najwyższym, WSA i NSA,
 • reprezentację Klienta wobec ich kontrahentów, wierzycieli i dłużników,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa związanych z przedmiotem działalności Klienta i bieżące informowanie o tych zmianach,
 • uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach z jego kontrahentami, w tym dotyczącymi łączących strony umów bądź polubownego zakończenia zaistniałego pomiędzy Stronami sporu bez konieczności rozwiązywania go na drodze sadowej,
 • obsługę prawną realizowanych przez Klienta przedsięwzięć gospodarczych, w tym związanych z przejmowaniem innych podmiotów gospodarczych bądź poszczególnych części ich majątku, nabywaniem lub zbywaniem udziałów/akcji w innych podmiotach gospodarczych, nabywaniem i zbywaniem przez Klientów nieruchomości i innego wartościowego mienia.


Specjalizacje

Skontaktuj się z nami

Od początku świadczenia pomocy prawnej
myślimy o wyniku podejmowanych przez nas działań.
Respice Finem